Pasportizace objektů

Zajišťujeme úplnou i částečnou pasportizaci objektů, tedy zjištění a zachycení skutečného stavu. Pasportizace zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdokumentováním všech zjištěných částí stavby včetně vedení technických sítí, dokumentovat lze i poruchy konstrukcí. Veškeré poruchy jsou popsány, zakresleny do výkresů a vyfotografovány. Výstupem je poměrně obsáhlý elaborát přesně popisující objekt doplněný obsáhlou fotodokumentací v tištěné i digitální podobě.

Pasportizace slouží zejména ke zdokumentování stavu nemovitostí v určitém termínu. Z tohoto dokumentu je jasně patrný stav nemovitosti a jaké poruchy se na posuzovaném objektu vyskytují a lze jím zpětně prokázat stav nemovitosti. To je důležité například pro stavebníky při realizaci staveb v těsné blízkosti jiných objektů a při realizaci nástaveb či přístaveb. Provedením pasportizace lze často zabránit vleklým sporům o způsobenou škodu.

Zvláštním typem pasportu je dokladování stavu rozestavěné nemovitosti kde se zachycuje přesný stav rozestavěnosti posuzované nemovitosti v daném čase. Tento typ pasportu se využívá například při ukončení smlouvy o dílo s dodavatelem před dokončením celého předmětu plnění.